Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

ĐẠO PHẬT

Đạo Phật   từ  bi   thật   kiết   tường
Đạo trồng  bác ái ngát   thơm  hương
Đạo soi   tự   tánh  ngời  chân  lý
Đạo  chiếu   nhân  tâm   giữa  cõi  thường
Đạo cứu   thế  tình  không  tính  toán
Đạo  thương  đồng  loại  chẳng  suy  lường
Đạo đem  hạnh  phúc   cho  toàn   thể
Đạo  nở   sen   vàng  rực  ánh  dương  

Trần Ngộ